Privacy statement

Privacy statement van de Vechte & Partner

V.O.F. Van de Vechte & Partner is gevestigd aan de Vrouwgeestweg 12, 2481 KN Woubrugge.  Zij is een zelfstandig administratiekantoor en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vandevechte.nl  Vrouwgeestweg 12, 2481 KN Woubrugge, telefoon 0172-517093
Email voor administratiekantoor:  kantoor@vandevechte.nl
Email voor nadere informatie omtrent dit statement en/of klacht:  partner@vandevechte.nl

V.O.F. Van de Vechte & Partner verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voornaam en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Overlijdensdatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer(s)
-E-mailadres(sen)
-Bankrekeningnummer(s)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
V.O.F. Van de Vechte & Partner verwerkt ten behoeve van het administratiekantoor en de daarbij behorende fiscale adviezen en aangiften de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

-Burgerservicenummer
-Persoonsgegevens van partner, fiscaal partner en ex-partner
-Huwelijksdatum
-Scheidingsdatum
-Geregistreerd partnerschap
-Persoonsgegevens van de kinderen met hun Burgerservicenummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens:
V.O.F. Van de Vechte & Partner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor de dienstverlening van ons administratiekantoor.
– Om u te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren.
– Om te voldoen aan de wettelijke verplichting bij onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming
V.O.F. Van de Vechte & Partner neemt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Voor onze dienstverlening  gebruiken wij de volgende computerprogramma’s:
 Online software van Unit4 hiermede is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Offline Muis boekhoudpakket en Perfectview klantendatabase met agendafunctie en aantekeningen en afspraken.  Deze zijn op gebruikersniveau beveiligd met paswoord per computer.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
V.O.F. Van de Vechte & Partner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld / door u ter beschikking zijn gesteld. In verband met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaren wij deze gegevens. Voor de fiscale aangiften kunnen, zo nodig,  gegevens langer worden bewaard. Eén en ander in overleg en met toestemming van de cliënt.

Delen van persoonsgegevens met derden
V.O.F. Van de Vechte & Partner verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V.O.F. Van de Vechte & Partner blijft verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
V.O.F. Van de Vechte & Partner gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.O.F. Van de Vechte & Partner en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar partner@vandevechte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V.O.F. Van de Vechte & Partner wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

wij persoonsgegevens beveiligen

V.O.F. Van de Vechte & Partner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via partner@vandevechte.nl. V.O.F. Van de Vechte & Partner heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligde NAS servers in eigen beheer, dus niet in cloud’s, laat staan cloud’s in het buitenland. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall .